Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:
  ▪HSP: de besloten vennootschap naar Nederlands recht HSP Industrie BV, gevestigd te Rotterdam, aan de Bornissestraat 10 b, 3044 AE Rotterdam;
  ▪Afnemer: elke contractspartij die tot HSP in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met HSP gesloten overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door HSP gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer. Voor zover afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen afnemer en HSP van toepassing verklaard.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door HSP en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 4. Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met HSP van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door HSP niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van HSP, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
 5. De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf overhandigd. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes

 1. Alle aanbiedingen/offertes van HSP zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door HSP tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (ook middels telefax of langs elektronische weg). HSP is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren.
 3. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor HSP niet bindend.

Artikel 3 – Prijs

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door HSP aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en verzend-, porto- en verpakkingskosten.
 2. HSP is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele (wettelijk verplichte) veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.

Artikel 4 – Betaling

 1. HSP is gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door HSP afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 3. De betalingsconditie bedraagt 8 dagen na afleverdatum.
 4. Indien afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is deze -zonder dat een ingebrekestelling is vereist- vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- onverminderd de aan HSP verder toekomende rechten.
 1. In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede debuitengerechtelijke incassokosten, die door HSP worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
 2. In geval van betalingsverzuim is HSP gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.
 3. Alle betalingen moeten geschieden op een door HSP aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.
 4. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Het doen van betalingen van afnemer aan HSP op elektronische wijze geschiedt voor risico van de afnemer. HSP is niet aansprakelijk voor schade van afnemer die verband houden of het resultaat zijn van betalingen op elektronische wijze. Het verschaffen van creditcard gegevens door afnemer aan HSP via het Internet of anderszins is voor risico van afnemer.

Artikel 5 – Levering

 1. Als plaats van aflevering geldt het feitelijke of de door afnemer bij bestelling opgegeven afleveradres.
 2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Levertermijnen kunnen afhankelijk zijn van externe factoren

Artikel 6 – Garanties afnemer

 1. Afnemer verplicht zich HSP in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 2. Indien de bestelde zaken aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering nietmogelijk is gebleken, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dat moment is de afnemer in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door HSP vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken. De zaken zijn vanaf dat moment voor risico van de afnemer.
 3. Onverminderd de verplichting tot betaling is afnemer gehouden tot het vergoeden van door HSP ten gevolge van de weigering geleden schade, waaronder begrepen het maken van kosten voor opslag en transport.

Artikel 7 – Zichtzendingen

 1. Onder ‘zichtzending’ wordt verstaan het op zicht plaatsen van zaken, met als doel de zaak waarvoor bij afnemer belangstelling bestaat te visualiseren.
 2. De zichtzending kan aan afnemer worden gefactureerd. Creditering zal plaatsvinden als afnemer binnen tien dagen na levering van de zichtzending, schriftelijk te kennen geeft de zichtzending niet te willen behouden en de zichtzending in goede staat en franco aan HSP is geretourneerd. Beschadigde en/of verloren gegane zichtzendingen worden niet gecrediteerd.

Artikel 8 – Risico-overgang

1. Ongeacht wat tussen HSP en afnemer over kosten van vervoer is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van HSP, tot het moment dat zij aan de afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n) door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering zijn overgegaan tenzij conform artikel 6 zaken op afleverlocatie zijn geweigerd dan wel dat het onmogelijk is gebleken tot feitelijke leverantie over te gaan.

2. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan, is afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door HSP afgeleverde zaken gaat pas op afnemer over als deze heeft voldaan hetgeen HSP van afnemer te vorderen heeft.
 2. Afnemer is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de zaken die hij van HSP heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
 3. Afnemer is nimmer bevoegd, anders dan het onder lid 2 bepaalde, onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven. Evenmin is afnemer gerechtigd enige verandering aan het product aan te brengen.

Artikel 10 – Garantie

 1. HSP staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken alsmede van de door haar geleverde materialen.
 2. Conform de door afnemer opgeven specificaties worden de producten afgeleverd. De door de afnemer opgegeven specificaties worden door HSP niet gecontroleerd. Van door afnemer opgegeven maten kan per product marginaal worden afgeweken.
 3. Op de door HSP geleverde producten is voor zover het de gebruikte materialen betreft, de fabrieksgarantie van de leverancier van de gebruikte materialen van toepassing. Deze garantie vervalt evenwel bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:▪ nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
  ▪ onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik; ▪het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
  ▪ als de afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 4. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in de fabrieksgarantie, worden deze uitsluitingen door HSP overgenomen.
 5. HSP is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer of een derde lijdt door het gebruik van een door HSP geleverd zaak, tenzij afnemer aantoont dat de schade rechtstreeks ontstaan is door opzet of grove schuld van HSP.
 6. Indien op grond van voorgaande artikelen schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, zal deze in geval van zaakschade beperkt zijn tot maximaal de hoogte van de uitkering van de verzekeringsmaatschappij.

Artikel 11 – Reclames

 1. Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
 2. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering schriftelijk aan HSP te worden gemeld.
 3. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering, schriftelijk te worden gemeld.
 4. Gereclameerde zaken mogen -met uitzondering van zichtzendingen als bedoeld in artikel 7- alleen aan HSP worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HSP. Retourzending dient franco te geschieden. HSP behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.
 5. In geval van naar het oordeel van HSP gegronde reclame zal HSP gehouden zijn de leverancier van de zaken waarop de reclame betrekking heeft, aan te spreken en deze, als dit onder de dekking van de fabrieksgarantie valt, voor vervanging te (laten) zorgdragen.
 6. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde verwerkt is in een andere zaak.

       7. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere partij haar ingebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is. De nalatige partij is dan onmiddellijk ingebreke. De ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn geldt als fatale termijn. De aansprakelijkheid van HSP tegenover afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende overeenkomst, zulks evenwel tot een maximum van€ 5.000,- dan wel ten hoogste tot de door de verzekeraar verstrekte uitkering in voorkomend

  geval.

 2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien HSP door afnemer uit andere hoofdedan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. a) De redelijke kosten die een partij moet maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Hieronder begrepen redelijke kosten gemoeid bij het herstellen van de gebrekkige prestatie ten einde door middel van deze aanpassingen en/of wijzigingen het geleverde te kunnen gebruiken. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die partij de overeenkomst heeft ontbonden;
  2. b) de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze leveringsvoorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. HSP is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 5. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van HSP.
 6. HSP is niet aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan HSP in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
 7. Onverminderd het bovenstaande is HSP niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

Artikel 13 – Vrijwaring

 1. Afnemer vrijwaart HSP voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens
  é é n of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door HSP of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart afnemer HSP, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 2. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico’s.
 3. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Artikel 14 – Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. De in artikel 5 lid 2 bedoelde levertijd wordt verlengd met de periode gedurende welke HSP door overmacht verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van HSP is sprake, indien HSP na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit die overeenkomst te voldoen als

gevolg van onder meer oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, werkstakingen, bedrijfsbezetting, uitsluiting in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen aan leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van HSP als bij derden van wie HSP de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt dan wel gebruikt voor transport.

 1. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van HSP niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van een der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. In geval van tijdelijke overmacht zal afnemer zich verstaan met HSP over de wijze waarop de overeenkomst, na opheffing van de overmachtssituatie, al dan niet in gewijzigde vorm nagekomen zal worden.

Artikel 15 – Overdracht

Het is afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HSP rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

Artikel 16 – Wijzigingen / aanvullingen

 1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. In geval van nietigheid van é é n of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, waarbij de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

Artikel 17 – Geschillen & toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die tussen HSP en afnemer ontstaan, zullen - behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken- worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van HSP.
 2. Voor vorderingen van HSP is ook de (Kanton)rechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van afnemer bevoegd.
 3. Op de door HSP met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing